Јавна набавка добара – електирчна енергија за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000)