Naši učenici na nagradnom izletu u Karlovcima,15.09.2021. god.