Еко акција – фарбање клупа на излетишту Поток 14.06.2022. год.