Obaveštenje o zaključenom ugovoru dobara – interaktivna tabla sa projektorom JNOP1-ZN/2020