Предузетништво – једна од кључних компетенција ученика

Почела кампања „Школа ДА, дрога НЕ“
24. oktobra 2018.
120 година од рођења Десанке Максимовић
25. oktobra 2018.

Предузетништво – једна од кључних компетенција ученика

Саставни део новог Закона о основама система образовања и васпитања су кључне компетенције ученика. Компетенције  представљају  мултифункционални пакет знања, вештина и ставова који су неопходни свим ученицима за лично остварење и напредовање. Компетенције треба да се развију до краја обавезног образовања и да буду основа за даље доживотно  учење.

Једна од осам кључних компетенција ученика  је смисао за иницијативу и предузетништво тј. способност да се идеје претворе у акцију кроз креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање пројектима.

Техника и технологија (у 5. и  6. разреду)као и  Техничко и информатичко образовање (у 7. и 8. разреду) је  предмет мултидисциплинарног и теоријско-практичног карактерау коме се изучавају и преплићу многе науке, технике и технологије, те је стога област предузетништва уврштена као део овог програма.

Наставници ТИО и  ТТ, Ана Божовић и Јелена Керекеш, одржале су ових дана  предавања за ученике 5. и 6. разреда на ову тему.

 Ученици су се упознали са појмовима: предузетништво, стваралаштво, иницијатива, креативност а истакнути су и основни циљеви изучавања предузетништва у оквиру предмета а то  су:

-припремање ученика за наставак образовања и избор будућег занимања
-предузетничко оспособљавање за тимско решавање проблема на практично одабраном пројекту;
-подизање нивоа образовања из области бизниса;
-стварање и изграђивање предузетничког духа;
-упознавање основа предузетништва и основних економских појмова;
-развијање креативности и стваралаштва;
-припремање ученика за наставак образовања и избор будућег занимања.
-развијање самопоуздања и толеранције;
-развијање способности ка истраживачком раду;
-развијање логичког и апстрактног мишљења и закључивања, као и критичког става у мишљењу;
-развијање способности самообразовања уз коришћење различитих извора знања.

Наш следећи корак је посета неком од успешних предузетника у нашем месту  и његовом предузећу, а на крају ћемо  и сами покушати да будемо предузетници и прођемо пут од идеје до реализације.