Priprema časa učiteljica Dragana Bokić – I razred – nastavna jedinica ”Kriva i prava linija”

Nove medaljnj za najmlađe karatiste Crvenke na Kupu Vovjvodine
16. oktobra 2016.
Priprema časa učiteljica Nada Gatarić IV razred – nastavna jedinica ”Paukovo delo – Desanka Maksimović”
20. oktobra 2016.

Priprema časa učiteljica Dragana Bokić – I razred – nastavna jedinica ”Kriva i prava linija”

Osnovna škola „Vuk Karadžić“
Trg Duška Trifunovića 7
Crvenka

 

PRIPREMA  NASTAVNIKA

Nastavni predmet:Matematika
Nastavnik: Dragana Maravić
Nastavna jedinica: Kriva i prava linija
Redni br. časa: 24.
Tip časa: Obrada
Oblik rada: Frontalni, grupni, individualni i u paru
Nastavne metode: Dijaloška, demonstrativna,praktičnog rada, metoda igre
Nastavna sredstva: Nastavni listić, vijača, kanap, vunica, krede
Korišćena literatura:Matematika kroz igru do znanja, Publik-praktikum
Standardi postignuća: 1MA 1.2.1. 1MA 2.2.1.
Predviđena vremenska artikulacija časa:
Uvodni deo: 10
Centralni deo: 30
Završni deo: 5

Korelacija:

Unutarpredmetna:
Međupredmetna: Fizičko vaspitanje

Cilj časa: Uočavanje i razlikovanje pravih i krivih linija u prirodi. Crtanje pravih i krivih linija. Vežbanje crtanja pomoću lenjira.
Obrazovni zadaci: Osposobljavanje učenika za prepoznavanje, imenovanje i crtanje linija i uočavanje i određivanje tačaka.
Funkcionalni zadaci: Razvijanje mišljenja, pamćenja, logičkog zaključivanja, upoređivanja. Usavršavanje zapažanja i samostalnost  u izvođenju zaključaka.
Vaspitni zadaci: Razvijanje tačnosti, upornosti pri rešavanju zadataka i podsticanje preciznosti i urednosti pri crtanju geometrijskog crteža.

 

TOK ČASA:

UVODNI DEO:

U školskom dvorištu organizovati preskakanje vijače, tako što dva učenika drže zategnutu vijaču, a ostali u koloni po jedan je preskaču. Po završetku spuste vijaču na tlo i drže je i dalje zategnuto, a treći učenik pokušava da kredom nacrta liniju tako što vuče pored vijače. Šta smo dobili? Da li je baš prava? Kako ćemo dobiti pravu liniju? Crtanje prave linije kredom i lenjirom po tlu.

Sada jedan učenik koji zna da preskače vijaču, uzima je i preskače. To radi još nekoliko učenika koji znaju da preskaču vijaču. Po završetku pitam učenike kakav oblik sada ima vijača? Doći do zaključka da liči na krivu liniju. Potom učenici hodaju i trče po krivoj liniji koju sam nacrtala na tlu pre časa.

 

GLAVNI DEO:

Po povratku u učionicu pitam učenike šta smo radili na dvorištu i najavljujem nastavnu jedinicu Kriva i prava linija. Pišem naslov na tabli, a učenici u sveskama.
Sada ćemo uvesti pojam linije ostavljanjem traga flomastera na tabli i olovke u sveskama učenika. Flomaster i olovka su ostavili trag na podlozi, a taj trag se naziva linija.
Pitati učenike gde još mogu da vide trag koji ostavlja neki predmet, na primer, trag točkova na putu, skija na snegu, klizaljki na ledu itd.
Gde sve možemo u učionici da uočimo linije: na tabli, vratima, prozorima itd.
Gde sve možemo uočiti linije van učionice: na automobilima, ivičnjacima, šinama, dalekovodima itd.
Uočavanje ivica na geometrijskim telima( neke su prave, kao kod kvadra i kocke, a neke krive, kao kod lopte.)
Pomoću kanapa učenici predstavljaju prave i krive linije na klupi i uočavaja da oblik linije ne zavisi od položaja, veličine i boje linije.
Učenici izvode razne vežbe položaja tela: usprave se, nagnu se, ispruže ruke koso, napred, desno, levo, itd i taj položaj predstavljaju kanapom na klupi.
Demonstrirati učenicima postupak crtanja prave linije i pravilnu upotrebu lenjira.
Crtanje krivih linija u sveskama učenika. Sledeći zadatak je da se potrude da nacrtaju pravu liniju, a zatim da pomoću lenjira nacrtaju liniju i uporede je s onom koju su nacrtali bez lenjira.
Zaključiti da se prave linije crtaju samo pomoću lenjira.

 

ZAVRŠNI DEO:

Ukrašavanje „tepiha“ krivim i pravim linijama, različitim bojama.
Domaći zadatak:Radna sveska, strana 22.