Јавна набавка добара електричне енергије за потпуно снабдевање (ознака из ОПН: 0931000, електрична енергија)