O тиму за школско развојно планирање (развојни план школе)
30. septembra 2014.
О тиму за самовредновање
30. septembra 2014.

О тиму за инклузивно образовање

inkluzija_300914Чланови Тима за инклузивно образовање су:
Љиљана Дамјановић (психолог),
Татјана Миладиновић (наставник предметне наставе)
Дубравка Јурић (наставник разредне наставе),
Јелена Бајагић Тот (педагог),
Јелена Олујић (наст, разредне наставе у специјалном одељењу),
Јадранка Раичевић (директор школе).

Општи циљ: унапређивање квалитета живота  ученика са потешкоћама, талентованих ученика као и ученика из социjaлно маргинализованих група, подстицање развоја свих ученика уз мото ”школа по мери детета’.

Специфични циљеви:

 1. Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи
 2. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, талентованих и маргинализованих ученика

Задаци тима за инклузивно образовање :

 1. Доношење плана и програма рада
 2. Организовање активности на основу програма
 3. Сарадња са интерресорном комисијом
 4. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба за додатном подршком
 5. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација
 6. Вредновање остварености и квалитета програма рада
 7. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика
 8. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју
 9. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју
 10. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања наставника

Акциони план рада тима за инклузивно образовање  (линк)