Припрема часа учитељица Драгана Бокић – I разред – наставна јединица ”Крива и права линија”

Нове медаљњ за најмлађе каратисте Црвенке на Купу Вовјводине
16. oktobra 2016.
Припрема часа учитељица Нада Гатарић IV разред – наставна јединица ”Пауково дело – Десанка Максимовић”
20. oktobra 2016.

Припрема часа учитељица Драгана Бокић – I разред – наставна јединица ”Крива и права линија”

Основна школа „Вук Караџић“
Трг Душка Трифуновића 7
Црвенка

 

ПРИПРЕМА  НАСТАВНИКА

Наставни предмет:Математика
Наставник: Драгана Маравић
Наставна јединица: Крива и права линија
Редни бр. часа: 24.
Тип часа: Обрада
Облик рада: Фронтални, групни, индивидуални и у пару
Наставне методе: Дијалошка, демонстративна,практичног рада, метода игре
Наставна средства: Наставни листић, вијача, канап, вуница, креде
Коришћена литература:Математика кроз игру до знања, Публик-практикум
Стандарди постигнућа: 1МА 1.2.1. 1МА 2.2.1.
Предвиђена временска артикулација часа:
Уводни део: 10
Централни део: 30
Завршни део: 5

Корелација:

Унутарпредметна:
Међупредметна: Физичко васпитање

Циљ часа: Уочавање и разликовање правих и кривих линија у природи. Цртање правих и кривих линија. Вежбање цртања помоћу лењира.
Образовни задаци: Оспособљавање ученика за препознавање, именовање и цртање линија и уочавање и одређивање тачака.
Функционални задаци: Развијање мишљења, памћења, логичког закључивања, упоређивања. Усавршавање запажања и самосталност  у извођењу закључака.
Васпитни задаци: Развијање тачности, упорности при решавању задатака и подстицање прецизности и уредности при цртању геометријског цртежа.

 

ТОК ЧАСА:

УВОДНИ ДЕО:

У школском дворишту организовати прескакање вијаче, тако што два ученика држе затегнуту вијачу, а остали у колони по један је прескачу. По завршетку спусте вијачу на тло и држе је и даље затегнуто, а трећи ученик покушава да кредом нацрта линију тако што вуче поред вијаче. Шта смо добили? Да ли је баш права? Како ћемо добити праву линију? Цртање праве линије кредом и лењиром по тлу.

Сада један ученик који зна да прескаче вијачу, узима је и прескаче. То ради још неколико ученика који знају да прескачу вијачу. По завршетку питам ученике какав облик сада има вијача? Доћи до закључка да личи на криву линију. Потом ученици ходају и трче по кривој линији коју сам нацртала на тлу пре часа.

 

ГЛАВНИ ДЕО:

По повратку у учионицу питам ученике шта смо радили на дворишту и најављујем наставну јединицу Крива и права линија. Пишем наслов на табли, а ученици у свескама.
Сада ћемо увести појам линије остављањем трага фломастера на табли и оловке у свескама ученика. Фломастер и оловка су оставили траг на подлози, а тај траг се назива линија.
Питати ученике где још могу да виде траг који оставља неки предмет, на пример, траг точкова на путу, скија на снегу, клизаљки на леду итд.
Где све можемо у учионици да уочимо линије: на табли, вратима, прозорима итд.
Где све можемо уочити линије ван учионице: на аутомобилима, ивичњацима, шинама, далеководима итд.
Уочавање ивица на геометријским телима( неке су праве, као код квадра и коцке, а неке криве, као код лопте.)
Помоћу канапа ученици представљају праве и криве линије на клупи и уочаваја да облик линије не зависи од положаја, величине и боје линије.
Ученици изводе разне вежбе положаја тела: усправе се, нагну се, испруже руке косо, напред, десно, лево, итд и тај положај представљају канапом на клупи.
Демонстрирати ученицима поступак цртања праве линије и правилну употребу лењира.
Цртање кривих линија у свескама ученика. Следећи задатак је да се потруде да нацртају праву линију, а затим да помоћу лењира нацртају линију и упореде је с оном коју су нацртали без лењира.
Закључити да се праве линије цртају само помоћу лењира.

 

ЗАВРШНИ ДЕО:

Украшавање „тепиха“ кривим и правим линијама, различитим бојама.
Домаћи задатак:Радна свеска, страна 22.